Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen - Voorkeursregeling

UPDATE 11/02/2013

Omschrijving
Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming maakt de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper:

 • bij uitgaven voor gezondheidszorg betaalt u minder remgeld;
 • het systeem van betalende derde kan worden toegepast: de zorgverlener rekent dan rechtstreeks af met het ziekenfonds;
 • voor de maximumfactuur geldt onder meer een lager plafondbedrag voor de medische kosten die u jaarlijks zelf moet betalen.

Voorwaarden
Volgende categorieën zijn gerechtigd op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming mits een inkomensonderzoek

 • gepensioneerden;
 • weduwen en weduwnaars;
 • wezen;
 • invaliden;
 • de werklozen die ten minste 50 jaar zijn en sedert ten minste één jaar de hoedanigheid van volledig werkloze hebben;
 • de leden van het overheidspersoneel die op vroegtijdig pensioen zijn gesteld wegens ziekte of gebrekkigheid;
 • de leden van de kloostergemeenschappen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt
 • éénoudergezinnen (zijn gezinnen die zijn samengesteld uit een gerechtigde die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die ten zijnen/haren laste zijn ingeschreven).

Inkomensvoorwaarde:
U hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer uw bruto jaarlijks gezinsinkomen lager dan 16.632,81 euro is, te verhogen met 3.079,19 euro per persoon ten laste.
(bedragen van toepassing sinds 1 februari 2013).

Volgende categorieën zijn gerechtigd op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming zonder inkomensonderzoek

 • kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap (lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% ofwel minstens 4 punten in pijler 1 scoren);
 • personen die het leefloon ontvangen;
 • personen die OCMW steun equivalent leefloon ontvangen;
 • personen die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen;
 • personen die een tegemoetkoming aan personen met een handicap (inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming) ontvangen.

De verhoogde verzekeringstegemoetkoming kan ook worden toegekend aan de personen ten laste van voornoemde rechthebbenden, alsook aan de personen ten laste aan wie één van de voornoemde voordelen wordt uitbetaald.

Een verhoogde tegemoetkoming voor kinesitherapie en fysiotherapie is ook voorzien voor patiënten die lijden aan bepaalde ernstige of chronische aandoeningen: de zogenaamde E-pathologie.

Aanvragen
Waar?
Bij uw ziekenfonds
Hoe? Wie aan de voorwaarden voldoet kan een aanvraag indienen bij het ziekenfonds. Na een onderzoek van het gezinsinkomen (indien nodig) zal het ziekenfonds de verhoogde tegemoetkoming toekennen.

Als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan eindigt de code onderaan uw klever van het ziekenfonds op 1.

Bedrag
De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op: minder remgeld, de derdebetalersregeling, een lager plafondbedrag voor de maximumfactuur ...

Meebrengen
Bewijsstukken voorwaarden

Bijkomende informatie
Vanaf 1 april 2007 is naast het recht op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen ook het OMNIO-statuut van toepassing. Dit statuut hangt enkel af van de hoogte van het gezinsinkomen.

Contacteer
Raadpleeg uw ziekenfonds:
• Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
• Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
• Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
• Landsbond van Liberale Mutualiteiten
• Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
• Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
• Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding

Raadpleeg ook de volgende rechten:
• Kortingbon energiezuinige apparaten
• Thuiszorgpremie voor zorgbehoevende bejaarden
• Treinvervoer NMBS - Kortingskaart verhoogde tegemoetkoming
• Verwarmingstoelage stookoliefonds
• Zorgverzekering - Bijdragevermindering

Bron: www.rechtenverkenner.be 

Lees ook: cm.be