Meer kansen op de arbeidsmarkt

Mensen met een beperking krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt

Op woensdag 14 december 2016, één dag na de tiende verjaardag van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, de VDAB en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid, waarvan het Vlaams Patiënten Platform deel uitmaakt, een engagement om meer mensen met een beperking perspectief te geven op werk.

De Commissie Diversiteit van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), waar ook het VPP in zetelt, geeft advies over regelgeving en beleid op het vlak van werkgelegenheid zodat mensen met een chronische ziekte of handicap makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Deze engagementsverklaring is een belangrijke stap om mensen met een beperking meer kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Toepassing van het VN-verdrag
Het VN-verdrag dat België in 2009 bekrachtigde, bepaalt dat alle personen met een handicap recht hebben op vrij gekozen en aanvaard werk
. De term handicap wordt door de VN in het Engels ruim omschreven. Ook personen met een chronische ziekte vallen hieronder. Tewerkstelling binnen de sociale economie vormt een belangrijke stap, maar is geen doel op zich. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Om dit te realiseren overlegde de Commissie Diversiteit de voorbije maanden met de betrokken ministers. De engagementsverklaring die ze ondertekenden bevat 70 concrete acties in 5 domeinen. Die moeten mensen met een beperking makkelijker aan de slag helpen. Samen bepaalden ze enkele acties voor het komende jaar.

Meer kansen op de arbeidsmarktConcrete acties in 2017
De sociale partners helpen mee om drempels weg te werken zodat personen met een arbeidshandicap makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Zij overleggen en maken afspraken over de uitvoering van de doelstelling, de maatregelen en acties. De sociale partners en de bevoegde ministers betrekken het Gebruikersoverleg Arbeid & Handicap, waarvan ook het Vlaams Patiëntenplatform lid is, zoveel mogelijk. Via de Commissie Diversiteit bij de SERV volgen de sociale partners en het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid de uitvoering van de actielijst op.

De engagementsverklaring bevat zestien concrete acties die in 2017 zullen worden uitgevoerd. Enkele belangrijke acties zijn:

  • VN-verdrag voor personen met een handicap opvolgen: elk beleidsdomein volgt de adviezen en ontwikkelingen in het kader van het internationaal VN-verdrag voor personen met een handicap actief op
  • Het overleg tussen de departementen Werk, Welzijn en Sociale Economie over het decreet werk-welzijn loopt verder zodat het gezamenlijk kan worden uitgevoerd.
  • Diversiteit bevorderen binnen het onderwijspersoneel: het departement Onderwijs wil dat personen met een beperking of chronische ziekte beter vertegenwoordigd worden binnen het onderwijspersoneel. In de eerste plaats zal daarom ingezet worden op re-integratie. Als eerste stap wordt de situatie van personeel dat langdurig ziek is, in kaart gebracht. Op basis daarvan worden verbeteracties gelanceerd in 2018.
  • Redelijke aanpassingen voor leerlingen en studenten met een handicap of chronische ziekte: het departement Onderwijs zet in op: expertise delen, bestaande brochures verspreiden en vormingen opzetten over redelijke aanpassingen in het onderwijs bij onderwijsinstellingen, CLB’s, pedagogische begeleidingsdiensten, studentenvoorzieningen, … Onderwijs spreekt daarvoor het Steunpunt Inclusie en het Steunpunt Inclusie Hoger Onderwijs aan.
  • Voldoende ondersteuning en begeleiding voor leerlingen en studenten met een beperking bij het matchen van hun mogelijkheden en ambities, zowel in hun studiekeuze als hun loopbaanplanning: het departement Onderwijs stimuleert en verspreidt het gebruik van ICF als gemeenschappelijk referentiekader (als gemeenschappelijke taal, als manier om te kijken naar handicap en chronische ziekte).

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Bron: Tekst ontleend aan © (2017) Vlaams Patiëntenplatform, Mensen met een beperking krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt

Meer info op raliga.be over: arbeidsongeschikt en RA | arbeidsmarkt | handicap | beperking | chronische ziekte

lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN WORKSHOP - OP ZOEK NAAR JE TALENTEN

 

 
Geplaatst op: 
Dinsdag, 7 februari, 2017 - 21:24