Disclaimer

DOELSTELLINGEN

RA-Liga vzw en de website RA-Liga.be is bedoeld om informatie te geven met betrekking tot alle aspecten in verband met de ziekte Reumatoïde Artritis enerzijds en anderzijds het contact tussen lotgenoten te bevorderen. Lees https://www.raliga.be/

DESKUNDIGHEID

De medische-, sociale- of gezondheidsinformatie op deze site wordt gegeven door niet-medisch gekwalificeerde personen, tenzij duidelijk is vermeld dat het advies afkomstig is van een medisch gekwalificeerd persoon of organisatie.

REDACTIE EN INHOUD

De website wordt geschreven, onderhouden en geverifieerd door de webmaster van de RA-Liga vzw en het bestuur. Deze laatste geeft de te plaatsen teksten i.v.m. de werking van de verschillende afdelingen van de RA-Liga vzw door aan de webmaster. De besturen van de provinciale afdelingen schrijven meestal zelf hun teksten die slechts gepubliceerd worden na nazicht. Patiënten/leden kunnen teksten redigeren bij wijze van dagboek, verhaal of verslagen van bijeenkomsten.

In de rubriek ‘Reacties’ kunnen bezoekers van de RA-liga.be reageren. Deze reacties worden door de webmaster nagekeken alvorens eventuele publicatie.

INFORMATIE GEEN VERVANGING VOOR MEDISCHE ZORG

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van medische professionals en/of zorgverlenende instanties zoals (huis)artsen, medisch specialisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers,...
De opgenomen teksten zijn louter informatief. In geen enkel geval vervangen zij het deskundig advies van een erkende reumatoloog.
De informatie op deze website – zelfs bij de rubriek ‘Vragen aan de reumatoloog’, waar een arts/reumatoloog algemene antwoorden verstrekt – is louter informatief bedoeld en kan niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp en zorg.
Al de verdere medische informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:
• het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
• de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.
Bezoekers worden aangeraden om medische klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan hun behandelende arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

BRONVERMELDING

Indien informatie gepost wordt die geen persoonlijke ervaring is, wordt deze steeds gevolgd door de bronvermelding, en indien mogelijk door de HTML-bron, en de datum van plaatsing van het artikel op de website van de RA-Liga vzw.

Niets mag uit de website RA-Liga.be gekopieerd worden zonder bronvermelding.

ZELFZORGINFORMATIE

Waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) hulpmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt. Deze rubriek is louter ‘ter informatie’ bedoeld.

MEDISCHE VRAGEN

De RA-Liga vzw kan via e-mail aan de webmaster, benaderd worden met vragen over ‘de ziekte reumatoïde artritis’. Deze medische vragen worden beantwoord door arts/reumatologen en kinesitherapeuten. Deze antwoorden worden door de webmaster in de desbetreffende rubrieken geplaatst. Verder biedt de RA-Liga vzw in geen geval noch telefonisch noch via e-mail medische adviezen, keuze van behandeling of resultaten van bepaalde (medische) zorg.

De RA-Liga vzw eerbiedigt en beschermt uw privéleven in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving van 8/12/1992 en de wetswijziging van 11/12/1998.

HANDELSMERKEN

Deze website bevat logo's, merktekens en andere dienstenmerken (gezamenlijk te noemen de "merken") welke eigendom zijn van of onder licentie zijn verstrekt aan RA-Liga vzw of licentiegevers daarvan. Al dergelijke merken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan. Een op deze website getoond merk kan nimmer een licentie of gebruiksrecht verlenen zonder schriftelijke toestemming van RA-Liga vzw of een dergelijke derde die een op deze website getoond merk in eigendom houdt.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Om het gebruikers gemakkelijk te maken kan deze website links bevatten naar andere websites die eigendom zijn en worden beheerd door derden en niet door RA-Liga vzw worden onderhouden. Zelfs indien dergelijke derden met RA-Liga vzw zijn verbonden heeft RA-Liga vzw geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites, die elk hun eigen reglementen inzake privacy en gegevensverzameling hebben en van RA-Liga vzw onafhankelijke wettelijke reglementen hanteren. RA-Liga vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en onthoudt zich van elke verklaring omtrent de inhoud of juistheid van materiaal op dergelijke sites. Het bekijken van dergelijke websites van derden geschiedt volledig voor uw eigen risico.

AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op RA-liga.be door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
RA-liga.be en de RA-Liga vzw en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via RA-liga.be, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit RA-liga.be wordt verwezen.

CONTACTNAME

De RA-Liga vzw is te bereiken via volgende kanalen: https://www.raliga.be/over_ons#Belangr. Hier vindt men de bestuursleden en –medewerkers met e-mail adres en eventueel telefoonnummer. Eveneens vindt men linken naar de lokale werkgroepen.
Het e-mail adres van de webmaster is te vinden onderaan elke pagina.

FINANCIERING, ADVERTENTIES EN REDACTIONEEL BELEID

De inkomsten van de RA-Liga vzw zijn giften door sympathiserende bedrijven, lidgeld, verkoop van boeken.
De website vertoont geen enkele vorm van reclame. Website adressen naar bepaalde hulpmiddelen of linken naar informatieve websites zijn niet bedoeld als reclame maar als ‘werkwijze’ om de gewenste informatie verder op te zoeken.
Sponsors oefenen geen enkele invloed uit op het beleid van de RA-Liga vzw, de redactie van de website en leden van de Raad van Bestuur.

Laatste update: 29-07-2013