PRIVACY

Privacyverklaring Reumatoïde Artritis Liga vzw - RA Liga vzw
Toekomstige wijzigingen worden via onze website bekendgemaakt.
Wij raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te lezen.


Op 25 mei 2018 ging de GDPR-wetgeving van kracht en worden de regels omtrent het gebruik van persoonsgegevens strenger.
Onze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Reumatoïde Artritis Liga vzw - RA Liga vzw (hierna 'de ver­eni­ging'), verwerkt van haar contacten [vrijwilligers, leden, sym­pa­thi­santen, sponsors, schenkers, deelnemers, … of andere contacten].

►Als u lid wordt van onze vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Vereniging
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Reumatoïde Artritis Liga vzw ~ RA Liga vzw
Krombaak 10 – 2200 HERENTALS
BE0897 146 268 – 014 21 33 91
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacybeleid.

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?
2.1. In het kader van uw lidmaatschap of contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

 1. voor- en familienaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekeningnummer
 6. geboortedatum
 7. gegevens inzake gezondheid:  reumatoïde artritis of aanverwanten

2.2. De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:           

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het af­han­delen van de door u gestelde vragen;
 2. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lid­maat­schap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen, zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen of giften, af te handelen.
 4. uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk vijf jaar na afloop van uw lidmaatschap of deelname gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te informeren over de mogelijke verderzetting van de samenwerking.
 5. Digitale en/of telefonische bekendmaking of promotie:

Opt-out
De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u onze e-nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Opt-in
Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt onze vereniging uw naam en e-mailadres om u haar e-nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere informatie met betrekking tot onze vereniging te bezorgen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan in de mailing.

Telefonisch
De vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u te­le­fo­nisch te informeren over diensten, activiteiten en on­der­ne­min­gen van de vereniging.

2.3. De vereniging kan de persoonsgegevens  gebruiken voor on­der­zoeks­doel­einden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te op­ti­ma­li­se­ren. De gegroepeerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen
De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw- of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. De vereniging zal per­soons­gegevens archiveren omwille van historische motieven en dit zal op een veilige manier gebeuren.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of on­rechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze  pri­va­cy­verklaring na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen
5.1. Via privacybeleid kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met privacybeleid. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacybeleid. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kan u richten aan privacybeleid.

6. In kaart brengen websitebezoek
De vereniging gebruikt Google Analytics om bij te houden, hoe bezoekers haar website gebruiken. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Herentals, 18 mei 2018