Recht op hospitalisatieverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten: geen reden om bescherming stop te zetten

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Sinds 2007 (wet Verwilghen) hebben chronisch zieken en gehandicapten jonger dan 65 jaar het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar, onder bepaalde voorwaarden.

Vooraleer de maatregel te verlengen tot na juni 2012 wilde de wetgever een evaluatie laten uitvoeren door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), in samenwerking met Assuralia (de Beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen) en patiëntenverenigingen. Momenteel ondervinden de chronisch zieken en gehandicapten weinig problemen bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering. Ze zijn wel nog onvoldoende geïnformeerd over het bestaan van de maatregel. Het KCE ziet geen reden om de bescherming stop te zetten. Het beveelt ook wettelijke minimumcontractvoorwaarden en meer transparantie aan.
 
Recht op hospitalisatieverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten 
 
Chronisch zieken en gehandicapten hadden vroeger regelmatig problemen met het afsluiten van een private hospitalisatieverzekering voor zichzelf en hun gezinsleden. Door hun gezondheidstoestand vormden zij een te hoog risico voor de verzekeraar en werden ze geweigerd. De wet Verwilghen, ingevoerd in juli 2007, bracht hier verandering in. Deze wet verleent hun het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen dezelfde premie als ‘gezonde’ mensen, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 65 jaar. De verzekeraar mag evenwel alle medische kosten die verbonden zijn aan de chronische ziekte of handicap contractueel uitsluiten van de dekking.
 
Dit recht op een hospitalisatieverzekering werd door de wet beperkt in de tijd (tot juni 2012). Vooraleer de maatregel te verlengen wilde de wetgever een evaluatie laten uitvoeren door het KCE in samenwerking met Assuralia en patiëntenverenigingen.
 
Weinig problemen met hospitalisatieverzekering
 
De onderzoekers ondervroegen ongeveer 750 personen, waaronder bijna 300 chronisch zieken en gehandicapten. Er werden weinig problemen gemeld. 15% van de chronisch zieken of gehandicapten had een private verzekering. Slechts 2% van alle respondenten had geen hospitalisatieverzekering door een weigering in het verleden of uit schrik om geweigerd te worden. Hoewel we niet weten wat de situatie voor juli 2007 (wet) was, kan het KCE niet uitsluiten dat een aantal chronisch zieken en gehandicapten dankzij de wet een hospitalisatieverzekering heeft kunnen afsluiten. De studie biedt alleszins geen sterke argumenten om deze bescherming nu zonder meer af te schaffen.
 
Toegang voor iedereen jonger dan 65
 
Er is wel nog ruimte voor verbetering. Momenteel wordt nergens omschreven wat een chronische ziekte of handicap is. Dit zorgt voor discussies. Kan bijvoorbeeld een genezen kankerpatiënt door de verzekeraar als een chronisch zieke worden beschouwd? Daarom zou iedereen jonger dan 65 een hospitalisatieverzekering moeten kunnen afsluiten, met het recht van de verzekeraar om de kosten i.v.m. bepaalde aandoeningen uit te sluiten.
 
Niet alleen premie, maar ook andere voorwaarden vastleggen en transparanter maken
 
De verzekeraars mogen aan chronisch zieken en gehandicapten geen hogere premie vragen, maar zijn wel vrij in het bepalen van de omvang van de dekking, de vrijstelling, enz. Hiervoor zouden ook wettelijke minimumvoorwaarden moeten worden vastgelegd. Het KCE pleit ook voor meer transparantie m.b.t. deze voorwaarden, zodat de patiënt een beter geïnformeerde keuze kan maken tussen de verschillende contracten. Een type-contract hospitalisatieverzekering kan hier een oplossing bieden.
 
Meer publiciteit over de bescherming nodig
 
Uit het onderzoek bleek dat de bescherming door de wet Verwilghen slecht gekend is.  Amper 15% van de chronisch zieken en gehandicapten is hiervan op de hoogte. De bevolking zou beter moeten worden geïnformeerd over het bestaan van het recht op een hospitalisatieverzekering, via verschillende informatiekanalen. Daar is een rol weggelegd voor o.m. mutualiteiten en patiëntenverenigingen.

Persbericht Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Bron: KCE Reports 166A

www.kce.fgov.be/nl/press-release

Geplaatst: 11/11/2011