Toegang tot de verhoogde tegemoetkoming wordt eenvoudiger

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De ministerraad heeft op 24 oktober 2013 een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming zal vereenvoudigen. Deze verhoogde tegemoetkoming biedt de rechthebbenden een korting van ongeveer 50 procent voor de kosten van zowel geneesmiddelen als medische consultaties en ziekenhuiskosten. De vereenvoudiging zou in werking moeten treden vanaf 1 januari 2014 en er uiteindelijk toe bijdragen dat 500 000 bijkomende personen, die aan de financiële voorwaarden voldoen om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen, het voordeel ook effectief ontvangen. 

Vanaf 1 januari 2014: een vereenvoudiging van het verhoogde tegemoetkomingsysteem

Het door de minister ingediende ontwerp stelt voor om vanaf 1 januari 2014 het verhoogde tegemoetkomingsysteem te vereenvoudigen door de RVV- en OMNIO-statuten samen te voegen. Voortaan gebeurt de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming:

  1. Automatisch, op basis van een voordeel of een situatie. De verhoogde tegemoetkoming zal, zonder inkomensvoorwaarden, worden toegekend aan personen die een leefloon trekken of een door het OCMW toegekende sociale bijstand ontvangen, aan de rechthebbenden van de IGO, aan de mensen met een handicap of aan de gezinnen die een verhoogde gezinsbijslag genieten.
  2. Na een door het ziekenfonds uitgevoerd inkomensonderzoek. De verhoogde tegemoetkoming zal, met inkomensvoorwaarden, worden toegekend aan personen waarvan het jaarlijks bruto-inkomen op 1 september 2013 niet hoger ligt dan 16 965,47 euro, vermeerderd met een extra bedrag van 3140,77 euro per persoon ten laste.

Vanaf 1 januari 2015 zullen de ziekenfondsen de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming proactief voorstellen

Op 31 december 2012 genoten 1 841 113 personen de verhoogde tegemoetkoming. Men schat nochtans dat 500 000 personen dat voordeel nog niet hebben, hoewel ze aan de financiële voorwaarden voldoen om het te genieten! Het is nu de bedoeling om de toekenning te vereenvoudigen, dat wil zeggen dat niet langer de rechthebbende, maar zijn ziekenfonds de nodige stappen moet ondernemen, via een gegevensvergelijking tussen de ziekenfondsen en de FOD Financiën.

Hoe zal die uitwisseling verlopen?

  3. Na een door het ziekenfonds uitgevoerd inkomensonderzoek 

De verhoogde tegemoetkoming zal, met inkomensvoorwaarden, worden toegekend aan personen van wie het jaarlijkse bruto-inkomen op 1 september 2013 niet hoger ligt dan 16 965,47 euro, vermeerderd met een extra bedrag van 3 140,77 euro per persoon ten laste. De ziekenfondsen zullen via het Riziv de namen meedelen van de personen die nog geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Daarop zal het fiscale bestuur aangeven of hun inkomens al of niet onder de geldende grens liggen. De ziekenfondsen zullen daarna de betrokken gezinnen contacteren, die een eenvoudige verklaring op erewoord zullen moeten afleggen, met vermelding van al hun inkomens. Daarna zal het ziekenfonds op basis van die verklaring nagaan of de verhoogde tegemoetkoming al of niet kan worden toegekend.

Bron: www.vlaamse-ouderenraad.be/

Geplaatst: 2013-11-16