Verhoogde tegemoetkoming: voorwaarden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen: 

 • ofwel ontvang je een specifieke uitkering;
 • ofwel ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid;
 • ofwel op basis van een inkomensonderzoek.

Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

 • Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
 • Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
  • integratietegemoetkoming ;
  • of inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
 • Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

Hoedanigheden die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als: 

 • wees;
 • of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

Op basis van een inkomensonderzoek

 • Je bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager dan 16 965,47 euro per jaar, verhoogd met 3 140,77 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig voor aanvragen in 2015).
 • Behoor je tot een van onderstaande groepen, is een andere berekeningswijze van toepassing en wordt rekening gehouden met een maandinkomen (zie inkomen):
  • gepensioneerden;
  • minder-validen;
  • weduwen/weduwnaars;
  • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
  • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;
  • militairen die tijdelijk, maar minstens één jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
  • eenoudergezinnen;
  • personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

Verhoogde tegemoetkoming: Welke inkomens worden meegerekend indien ik zelf een aanvraag indien? 

Indien je zelf een aanvraag indient omdat je niet in aanmerking komt voor de automatische toekenning, is een inkomensonderzoek nodig om na te gaan of je de inkomensgrens niet overschrijdt. 

Om het bruto belastbaar gezinsinkomen te berekenen worden alle inkomens van jezelf, je samenwonende partner en je personen ten laste samengeteld: 

 • bedrijfs- en beroepsinkomens;
 • roerende en onroerende inkomsten;
 • pensioenen;
 • ziekte- en invaliditeitsuitkeringen;
 • onderhoudsgeld;
 • buitenlandse inkomens;
 • ...

Bepaalde inkomens moeten evenwel niet worden aangegeven zoals kinderbijslag, tegemoetkomingen voor personen met een handicap en beroepsinkomsten van kinderen (bv. uit vakantiejobs van studenten) indien ze voor de onderzochte periode nog recht hebben op kinderbijslag.  

Wordt het inkomen van mijn partner meegeteld als we ons niet lieten registreren als wettelijk samenwonend? 

Ben je niet gehuwd en woon je niet wettelijk samen? Dan wordt het inkomen van je partner meegeteld indien deze officieel op jouw adres gedomicilieerd is en als je bij de aanvraag meedeelt dat jullie partners zijn. 

Over welke periode wordt het inkomen onderzocht? 

In principe wordt het inkomen van het voorbije kalenderjaar onderzocht. 

Uitzondering op de regel zijn volgende personen op voorwaarde dat ze een stabiel inkomen hebben: 

 • gepensioneerden; 
 • minder-validen; 
 • weduwen/weduwnaars; 
 • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen; 
 • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt; 
 • militairen die tijdelijk, maar minstens één jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte; 
 • eenoudergezinnen; 
 • personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.

Voor hen wordt het inkomen onderzocht van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Gebeurt de aanvraag in de maand waarin bovenstaande hoedanigheid is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht. 

Bron:: http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/verhoogde-tegemoetkoming/voorwaarden.jsp

*******

De materie is ingewikkeld. We hebben immers nog 'het zorgforfait chronisch zieke' - mits voorwaarden; de 'mantelzorg' - mits voorwaarden; 'de forfaitaire honoraria voor verpleegkundige zorgen': deze kunnen al of niet bijkomende rechten geven.

Vóór mijn pensionnering op 65 jaar (2011) had ik als alleenstaande recht op de invaliditeitsuitkering van het RIZIV + hulp aan derden + integratietegemoetkoming + zorgverzekering. De integratietegemoetkoming werd betaald door de FOD sociale zekerheid, en houdt geen rekening met je inkomen. Ik had sinds 1993 (jaar waarin ik het werken niet meer aankon) recht op de verhoogde tegemoetkoming omdat ik een invaliditeitsuitkering trok. (Goed om te weten: De inkomensvervangende tegemoetkoming kan worden gecumuleerd met de integratietegemoetkoming.)

Eens gepensionneerd verlies je de invaliditeitsuitkering + hulp aan derden en de integratietegemoetkoming. Ik had enkel recht op mijn pensioen + zorgverzekering, maar de verhoogde tegemoetkoming bleef.

Sinds begin dit jaar: geen recht meer op verhoogde tegemoetkoming !! Ik ben nochtans

 • gepensionneerd
 • minder-valide (15 punten)
 • voor verpleegkundige zorgen heb ik forfait B

Wat bleek: om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming moest ik een tegemoetkoming van de FOD sociale zekerheid trekken: de THAB.

Bijgevolg startte ik de procedure voor de THAB (Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden) bij de FOD sociale zekerheid. Mijn enige inkomen is een pensioen. Zorgverzekerig wordt niet meegeteld in de berekening. Maar toen de berekening kwam bleek ik recht te hebben op 0 €. Waarom?? Men telt 6% van je roerend en onroerend goed mee. Ik heb inderdaad wat spaarcenten. Vandaar: geen recht op de THAB en bijgevolg ook verlies van de verhoogde tegemoetkoming. Dat laatste breekt me zuur op! Want we weten allen dat we, naast allerhande medische kosten, eveneens allerhande niet-medische kosten omwille van minder- of  niet-redzaamheid hebben.

Maar waarom had ik sinds mijn pensionnering nog altijd recht op die verhoogde tegemoetkoming tot 2015? Wel, ondanks mijn herhaaldelijke contacten met de Maatschappelijk assistent ben ik er nog niet helemaal uit.

Natuurlijk had ik mij geïnformeerd bij

 • de FOD sociale zekerheid. Vraag en Antwoord: 

  Uw vraag:
  Hoeveel bedraagt het jaarinkomen (bruto of netto) om recht te hebben op Hulp aan Bejaarden. Mijn enige inkomen is pensioen (maandelijks netto = xxxxx €). Mijn invaliditeit bedraagt 15 punten.

  Ons antwoord:
  Indien dit de enige aan te rekenen inkomsten zijn zou er, rekening houdende met uw graad van verminderde zelfredzaamheid, recht zijn op een tegemoetkoming.

 • het ziekenfonds waar ik talrijke vragen stelde en antwoorden ontving van de Maatschappelijk assistente. Probeer er maar wijs uit te raken.

Hierbij geef ik graag een antwoord op je vragen;

Forfait B in de thuisverpleging:
-    opent het recht op de Mantel- en Thuiszorgpremie van de Zorgverzekering (€130/m.) [dat recht heb ik al vanaf 15 punten]
-    geeft een erkenning als chronisch zieke (i.k.v. het Zorgforfait Chronisch Zieken)

Maximumfactuur:
Jouw plafond voor het maximumfactuur in 2014 is € 350 (sociale maximumfactuur) en je teller staat momenteel op € 347,69.
De remgelden in de aankoop van actieve verbandmiddelen en hoorapparaten worden opgenomen in de teller van de maximumfactuur. Opgelet: supplementen (ook de supplementen bij de aankoop van een hoorapparaat) worden nooit opgenomen in de teller van de maximum factuur.


Om recht te hebben op het Zorgforfait Chronisch Zieken (€600.23) moet u minstens 3 maanden recht hebben op het forfait B of C EN in het betrokken en voorafgaande kalenderjaar een totaal aan remgeld hebben van minstens:  
-    450 euro/jaar (chronisch zieken zonder verhoogde tegemoetkoming);
-    365 euro/jaar (chronisch zieken met verhoogde tegemoetkoming). 
De berekening van de uitgaven gebeurt zoals voor de maximumfactuur (MAF) – hierdoor worden alle uitgaven niet meegerekend. 

U voldoet aan de eerste voorwaarde (forfait B), maar niet aan de tweede voorwaarde (uw remgelden in 2013 zijn te laag). Mogelijks komt u volgend jaar in aanmerking voor de uitbetaling van het Zorgforfait (afhankelijk van uw remgelden in 2014 en 2015).

 

Het recht op verhoogde tegemoetkoming kan via de THAB enkel geopend worden indien u effectief geniet van een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid. Indien uw tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid 0 euro bedraagt, dan heeft u geen recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Conclusie

Bij pensionnering heeft een minder-valide sowieso verlies aan inkomsten indien hij geen tegemoetkoming ontvangt van de FOD-sodiale zekerheid. Misschien zijn we plots genezen vanaf ons 65ste wink.

Mia: Geplaatst: 2015/06/16

REAGEREN KAN VIA ONS CONTACTFORMULIER